سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه زنجان
محمدحسین شهیر – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
طاهر هرکی نژاد – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
رحمان رستم خانی – معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی بررسی اثرات محدودیت کمی خوراک اوایل دوره پرورش بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی بود. تعداد ۲۵۶ قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر از سویه کاب ۵۰۰ انتخاب شد و پس از توزین به دو گروه آزمایشی(تیمار و شاهد) در قالب طرح کاملا تصادفی تقسیم شدند. محدودیت کمی خوراک بین روزهای ۹ تا ۱۶ دوره پرورش به صورت ۸ ساعت در روز اعمال شد (۷۰% مصرف اختیاری). در روز ۲۶ دوره پرورش از هر پن دو قطعه جوجه به صورت تصادفی انتخاب و از طریق ورید بال خون‎گیری جهت بررسی سیستم ایمنی صورت گرفت. جهت بررسی عملکرد جوجه ها در روز ۴۲ پرورش از هر پن دو قطعه جوجه به صورت تصادفی انتخاب شد و پس از توزین، کشتار صورت گرفت. جیره های تغذیه شده درکل دوره پرورش مطابق توصیه های کاتالوگ کاب ۵۰۰ (بر اساس سطح انرژی ۲۹۰۰ کیلوکالری/کیلوگرم) و بر پایه ذرت و کنجاله سویا تنظیم شده بود. میزان خوراک مصرفی هر پن و وزن بدن جوجه ها در هر هفته اندازه گیری شده و با فرمول روز مرغ برای تلفات تصحیح شد. نسبت هتروفیل به لنفوسیت(H/L)، درصد هماتوکریت و نیز درصد هتروفیل(H) و لنفوسیت (L)خون ، پارامترهای مورد بررسی جهت ارزیابی سیستم ایمنی پرندگان شاهد و محدودیت دیده بودند. با بررسی نتایج مشخص شد که وزن نهایی در گروه تحت محدودیت خوراکی به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد بالاتر بود(P ≤ ۰٫۰۵). محدودیت کمی اوایل دوره پرورش به طور معنی داری سبب کاهش مصرف خوراک در کل دوره(۴۲-۷) شده بود. که در نتیجه آن در گروه محدودیت دیده، ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داری در مقابل گروه شاهد بهتر شده بود. تفاوت معنی داری از نظر پارامتر H/L بین هر دو گروه مشاهده نشد. این پژوهش در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد.