سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا عباسی بختیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران، اصفهان، ایران

چکیده:

وضعیت اقتصادی افراد حجم اوقات فراغت نگرش حاکمان و دولت مردان،پیشینهفرهنگ ملی ودینی،توسعه روابط بین الملل شیوه فرهنگ پذیری وتوسعه فرهنگ ازجمله عواملی هستند که در تثبیت جایگاه ورزش درفرهنگ اجتماعی نقش بسزایی دارند و همه این عوامل بریکدیگر اثر میگذارند و از هم تاثیرمیگیرند.ورزش پدیدهای اجتماعی -فرهنگی است که پیوندی اندام وار با مجمو عه نهادهاوساختارهای اجتماعی دارد؛به این معنا که دستاوردهای ورزش و فعالیت های مربوط به آن بطور کلی یک شاخص فرهنگ عمومی محسوبمی شوند.روش این پژوهش توصیفی بودها ست دراین نگاه برای بررسی اثرات ورزش و تربیت بدنی بر تحولات فرهنگی وتوصیف روابط متقابل رشدوبالندگی فرهنگی و اثار انتزاعی آن درورزش از روش اسنادی وتجزیهوتحلیل منابع کتابخانه ای داخلی و خارجی و همچنین از منابع موجود درفضای مجازی بهره برده شدهدف از این پژوهش ضمن تعریف فرهنگ،نشان دادن ارتباطات و تاثیرات متقابل ورزش و فرهنگ درکشورها بود درپایان چندپیشنهاد کاربردی برای رشد وتوسعه فرهنگی ورزش کشور جمهوری اسلامی ایران بیانگردیده است.