سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر ابدالی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دبیر نظام پیشنهادهای سازمان صنا
علی نجات بخش اصفهانی – دکترای مدیریت منابع انسانی عضو هیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام ن

چکیده:

امروزه هنر بکارگیری مشارکت کارکنان در اداره سازمان ها جزء لاینفک مدیریت سازمان می باشد نظام پیشنهادها راهکار اجرایی کم هزینه و ساده ی برای مدیریت مشارکتی است در این مقاله ضمن ارائه امار عملکرد نظام پیشنهاهای سازمان صنایع و معادن استان قم طی سالهای استقرار ان به بررسی عوامل موثر درموفقیت نظام پیشنهادها و تاثیر یک نظام پیشنهادگیری موفق در بهبود عملکرد سازمان می پردازیم. مطالعه حاضر به منظور بررسی عملکرد نظام پیشنهادهای سازمان صنایع و معادن قم و بررسی نقش عوامل مختلف در موفقیت نظام پیشنهادها و نیز نقش این نظام در عملکرد و بهره وری سازمان صورت گرفته است این مطالعه نشان میدهد که عوامل سازمانی نقش مهمترین از عوامل فردی و عوامل مربوط به نظام پیشنهادها در موفقیت نظام پیشنهادها دارند در صورت حمایت سازمان نظام پیشنهادها می تواند تاثیر مثبتی در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان داشته باشد.