سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی محمدپور – دانشجوی کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
علی شیر افروس – استادیار دانشگاه آزاد دزفول
محمد خرمیان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی صفی اباد دزفول

چکیده:

آب و نیتروژن مهمترین عوامل محدود کننده موثربرتولید محصولات کشاورزی درنواحی گرم وخشک هستند درمدیریت آبیاری استفاده بهینه و مناسب از آب و کود نیتروژن ضمن وارد نیامدن خسارت شدید به گیاه درمقدارآب آبیاری وکود نیتروژن صرفه جویی می شود به منظور بررسی اثرات متقابل آب آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴ دردزفول آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درسال زراعی ۹۰-۸۹ انجام شد فاکتور اول شامل چهارسطح آب I 60% ، I 80% ، I 100% ی I 120% نیاز آبی و فاکتور دوم شامل سه سطح کودنیتروژن N 150 ، N 200 ی N 250 کیلوگرم درهکتار بود نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر سطوح مختلف آبیاری برعملکرد محصول درسطح ۵ درصد معنیدار شد حداکثر عملکردمحصول درتیمار ۱۰۰درصد نیاز ابی آبیاری کامل با ۲۵۰ کیلوگرم ازت درهکتار بدست آمد علاوه براین مشاهده شد که با کاهش مصرف آب درتیمارهای ۸۰و۶۰درصدنیاز آبی عملکرد دانه به ترتیب ۱۴/۱ درصد و ۲۳/۵درصد کاهش یافت.