سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غزاله وفائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدآقا لطف الهی –
محمدطاهر نظامی –
نیما جعفری –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات متقابل فسفروروی برغلظت روی دانه گندم درشرایط مزرعه آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی برروی گندم پاییزه رقم پیشتاز درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج درماهدشت به اجرا درآمد تیمارها شامل سه سطح فسفر۲۲۲ P2= 122 P1= 2، P0= کیلوگرم درهکتار و دو سطح روی Zn2=40,zn=0 کیلوگرم درهکتار بود همچنین ۳۰۰کیلوگرم درهکتار کود اوره درسه قسط بطور مساوی برای کلیه کرت ها مورد استفاده قرارگرفت برهمکنش فسفر و روی برغلظت روی دانه گندم درسطح ۵ درصد معنی دار شد ازنظر مقدار روی دانه مناسب ترین تیمار znP1 تشخیص داده شد بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین راه برای غنی سازی دانه های گندم ازطریق افزایش غلظت روی قابل استفاده درگندم فقط از طریق مصرف متعادل کود کاهش مصرف کودهای فسفاته و افزایش مقدار مصرف سولفات روی می باشد.