سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهتاب رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا طباطبائی کلور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدرضا موسوی سیدی –

چکیده:

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک برعملکرد ادوات خاکورزی جوانه زنی بذر رشد و گسترش ریشه گیاه و نیز عملکرد محصول تاثیر میگذارد لذا اندازه گیری این خصوصیات و بررسی اثرات متقابل آن هادرمزرعه ضروری است دراینتحقیق مقاومت به نفود و مقاومت برشی خاک بطورمستقیم توسط نفوذسنج و پره برشی درمزرعه شالیزاری اندازه گیری شد و سپس ارتباط رطوبت عمق و چگالی ظاهری با این عوامل بررسی شد نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش چگالی ظاهری و عمق خاک مقاومت برشی و مقاومت به نفوذخاک افزایش یافت و با افزایش رطوبت مقاومت برشی و مقاومت به نفوذخاک کاهش پیدا کرد.