سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید رضا جعفری – دانشجوی دکترای بخش زیست شناسی – دانشگاه با هنر کرمان
محمود جواد آروین – عضو هیئت علمی بخش باغبانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
خسرو منوچهری – عضو هیئت علمی بخش زیست شناسی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شوری خاک یکی از مشکلات عمده کشاوری در جهان می باشد . مطالعات نشان می دهد کاربرد هر یک از ترکیبات سیلسی و سالیسیلیک اسید به تنهای موچب بهبود رشد و افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش شوری می گردد. در این پژوهش بر همکنش سیلسی با سالیسیلیک اسید بر افزایش مقاومت گیاه خیار Cucumis sativus L به تنش های شوری در کشت هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط تنش شوری نشت یونی ، مالون دالدئید (شاخص پراکسیداسیون غشاء) و مقدار پرولین برگی افزایش معنی داری نشان داد و مقدار رنگیزه های فتوسنتزی کاهش یافت . کاربرد جداگانه سالیسیلات و سیلیس در شرایط تنش ، نشت یونی و مالون دالدئید را به ترتیب ۳۰ و ۳۵ درصد کاهش داد. همچنین تیمار سالیسیلات مقدار رنگیزه های فتو سنتزی مانند کلروفیل و کاروتنوئیدها را تا ۲۵ درصد افزایش و پرولین را در شرایط تنش به مقدار معنی داری کاهش داد. کاربرد توام این دو ترکیب در شرایط تنش شوری ، نشت یونی و مالون دالدئید را به ترتیب ۴۰ و ۵۰ درصد کاهش داد. اندازه گیری مقدار رنگیزه های فتوسنتزی در تیمار توام سیلیس و سالیسیلات در مقایسه با پیش تیمار هر یک از این ترکیبات به تنهای اثر معنی داری نشان نداد. نتایج حاصل از این مطالعه برهمکنش مثبتدو ترکیب سیلیس و سالیسیلات در القاء مقاومت به تنش شوری را در گیاه خیار نشان داد.