سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل عباسی –
محمدرضا مستوفی سرکاری –
ناصر تیمور نژاد –
مجتبی زاهدی فر –

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف رسیدن به برداشت مکانیزه مناسب و تعیین ارزش غذایی بقایا برای تغذیه دام انجام و بدین منظور طی دو سال متوالی و با سه نوع ماشین برداشت بقایا (موور استوانه ای، ساقه کن، ساقه خرد کن) و د ر۵ تکرار اجرا شد. نمونه برداری از کرتهای ازمایشی (پس از برداشت توسط ماشین ها مختلف) به روش تصادفی، از قطعات یک متر مربعی ( با استفاده از کوارات ) د رمزرعه مورد آزمایش انجام شد. نمونه ها پس از جمع آوری به آژمایشگاه انتقال و بلا فاصله خشک و اسیاب شدند. سپس آزمایشات تعیین ارزش غذایی شامل: میزان ماده خشک، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی سلولز، لیگنین، خاکستر خام و نیز آزمایشات قابیلت هضم به روش آزمایشگاهی بر روی نمونه ها انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل با دو عامل (سال) و سه تیمار ( نوع ماشین) در قالب طرح کاملا تصادفی انجام و نتایج بدست آمده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و میانگین تیمارها توسط آزمون دانکن مقایسه گردید. نتایج نشان داد که بطور متوسط بیشترین میزان ماده خشک برداشت شده مربوط به ماشین ساقه کن و کمترین آن مربوط به ماشین ساقه خرد کن و به ترتیب ۹۵۵۳/۲ و ۴۱۷۵/۸ کیلو گرم در هکتار بود که تفاوت معنی داری با هم داشتند (۰/۰۱>p). میزان پروتئین خام، خاکستر خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی سلولز، لیگنین و ماده آلی برداشت شده از مزرعه ذرت، نتایج مشابهی را با ماده خشک نشان داد. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین ماده خشک قابل هضم برداشت شده مربوط به ماشین ساقه کن (۵۰۷۳/۴ کیلوگرم در هکتار) و کمترین آن مربوط به ماشین ساقه خرد کن (۲۵۲۱/۱ کیلو گرم در هکتار)بوده که تفاوت بین میانگین ها معنی دار بود (۰/۰۱>p). البته لازم به ذکر است که تفاوت بین میانگین ها در بی شتر صفات، در دو ماشین ساقه خرد کن و موور معنی دار بود (۰/۰۱>p). البته لازم به ذکر است که تفاوت بین میانگین در بی شتر صفات، در دو ماشین ساقه خرد کن و موور معنی دار نبوده است. با توجه به نتایج به دست امده میتوان نتیجه گیری کرد که در درجه اول، ماشین ساقه کن و سپس موور استوانه ای ماشین های مناسبی برای برداشت بقایای ذرت دانه ای از سطح مزرعه باشند.