سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی یوسفی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدرضا کربلایی اسمعیل – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات قارچ میکوریزا به عنوان یک کود بیولوژیک بر جذب عناصر غذایی و صفات مورفولوژیک،آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ساوه به صورتفاکتوریلو در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور وسه تکرار انجام شد .فاکتور اولشامل استفاده و عدماستفاده از قارچ میکوریزای Glomus interaradiceae و فاکتور دوم شامل ارقام پروگرس، آذرگل و بلیزار آفتابگردان بود . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که قارچ میکوریزا به طور معنی داری جذب عناصر غذایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم ) را در گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان میکوریزایی نشده افزایش داد . صفاتمورفولوژیکی شامل ارتفاع اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، طول ریشه و وزن خشک ریشه در گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان تلقیح نشده به طور معنی داری بزرگتر بودند .رقم آذرگل در مقایسه با سایر ارقام بهترین عکس العمل را در همزیستی با قارچ میکوریزای Glomus interaradiceae