سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم علی نیاآهندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی دانشگاه ارومی
معصومه بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی اکولوژی تاکسونومی
جنت سرمد – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
مهدی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی شیمی فیزیک

چکیده:

تنش شوری بعنوان فاکتوری مهم در کاهش بازدهی محصولات زراعی و بطور کل گیاهان محسوب می شود قارچهای میکوریز آربوسکولار با ریشه ی گیاه تشکیل کلونیهایی داده و رشد گیاه را به روشهای مختلف تغییر می دهد دراین بازنگری اهمیت قارچه های میکوریزآربوسکولار درکاه شتنش شوری و تاثیر مفیدشان روی رشد و تولید گیاه نشان داده شده است همچنین نقش این قارچها در کاهش تنش شوری و مکانیسم هایش در بهبود تحمل به شوری همچون توسعه ی کسب عناصر غذایی Ca, Mg, N, Pو Cl حفظ نسبت K/Na تغییرات بیوشیمیایی و تغییرات فیزیولوژیک بازدهی فتوسنتز وضعیت آب تجمع ABA را به خود اختصاص میدهد دراین بازنگری هدف بر آن است تا اطلاعاتمفیدی در جهت توسعه و طرح های تحقیقی در آینده ارائه دهد.