سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید اسدی سامانی – دانشجویان کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی دانشگاه ارو
اباذر خلجی زواجر –
نفیسه عظیمی –
عباس حسنی – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین مطالعه اثرات فیزیولوژیک پرتوهای بنفش B روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه چه های گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum مورد بررس قرارگرفت هدف ازاین بررسی تعیین میزان اثرات پرتوهای فرابنفش B برویژگیهای جوانه زنی بذرها جهت ارتقا خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه چه ها بود به منظور تیمار بذور از لامپ تولید کننده پرتوهای فرابنفش B استفاده شد و دوزهای ۷۵۰ و ۱۵۰۰ وات ساعت درهر متر مربع اعمال گردید. درصد جوانه زنی ، میانگین درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه، طول ساقه چه، شاخص بنیه گیاه چه و وزن تر گیاه چه ها اندازه گیری شد نتایج نشان داد که پرتوهای فرابنفش B د ر دوزهای اعمال شده باعث افزایش معنی داری در ویژگیهای رشدی گیاه دارویی ریحان می شود. بیشترین درصد جوانه زنی سرعتجوانه زنی وزن تر و شاخص بنیه گیاه چه درتیمار با پرتوهای فرابنفش B با دوز ۷۵۰ وات ساعت درهر متر مربع مشاهده شد.