سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد برزعلی – عضو هیئت علمی و استادیار پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فاطمه دینکو – کارشناس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

بمنظور بررسی اثرات فواصل کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام امید بخش پنبه، تحقیقی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی هاشم آباد موسسه تحقیقات پنبه کشور در سال ۱۳۸۶ انجام پذیرفت. این مطالعه در قالب آزمایش اسپلیت پلات ۷۰ و ، فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۳ فاکتور انجام گرفت. عامل اصلی فاصله بین دو ردیف پنبه( ۶۰ و No- 80 سانتیمتر) بود و فاصله کاشت روی ردیف ( ۱۰ و ۲۰ سانتیمتر) و رقم (رقم تجاری:ساحل و ارقام امید بخش: ۲۰۰ تابلادیلا) عوامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که فاصله بین ردیف اثر معنی داری بر صفات عملکرد چین اول، عملکرد کل وش و وزن قوزه و فاصله روی ردیف توانسته اثر معنی داری بر عملکرد کل وش، تعداد قوزه در گیاه و وزن قوزه بگذارد. مقایسه میانگین صفات مشخص ساخت که فاصله بین ردیف ۸۰ سانتیمتر بالاترین عملکرد چین اول و عملکرد کل وش و کمترین مقدار عملکرد کل وش تحت تاثیر فاصله بین ردیف ۶۰ سانتیمتر بدست آمده است. در همین حال که فاصله روی ردیف ۱۰ سانتیمتر نسبت به فاصله ۲۰ سانتیمتر عملکرد بالاتری را بدست داد. در این مطالعه بالاترین عملکرد کل وش ۸۰ سانتیمتری بدست آمد و ارزیابی اثرات متقابل فواصل بین و روی ردیف نشان داد که در عملکرد چین * در فاصله کاشت ۱۰ دوم و درصد زودرسی تفاوتی بین ترکیبات سطوح آنها وجود ندارد. در این مطالعه بیشترین عملکرد کل وش از ترکیب تیماری بدست آمد. No- فاصله بین ردیف ۸۰ سانتیمتری در ساحل و ۲۰۰