سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا شهسواری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
شهلا نجفی – دانشگاه زابل

چکیده:

تعیین فواصل کاشت گیاهکرچک جهت حصول عملکردمطلوب دارای اهمیت زیادی است بررسی اثرات فواصل بین و روی ردیف کاشت برصفات مختلف کرچک قرمز طی سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ درایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان انجام شد دراین آزمایش بذورمربوط درسه فاصله بین ردیفهای ۵۵و۷۵و۹۵ سانتیمتر و سه فاصله روی ردیف ۲۰و۳۰و۴۰ سانتیمتر دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی با توزیع کرت های خردشده درچهارتکرار کشت گردید فاصله بین ردیف به عنوان فاکتور اصلی و فاصله روی ردیف به عنوان فاکتورفرعی درنظرگرفته شد با افزایش فاصله بین ردیف رسیدگی فیزیولوژیک تسریع گردید اثرفاصله بین و روی ردیف برارتفاع بوته قطرساقه و وزن خشک بوته معنی دار بود با افزایش تراکم ارتفاع و وزن خشک بوته افزایش و قطساقه کاهش یافت اثرفاصله بین ردیف برتعدادشمع دربوته تعدادشمع درواحد سطح طول شمع وزن هزاردانه علمکرد کرت و شاخص برداشت معنی دار و برتعداددانه درشمع و درصد روغن غیرمعنیدار بود اثرفاصله روی ردیف برتعداددانه درشمع درصد روغن ووزن هزاردانه معنی دار نبود با افزاش تراکم عملکردکرت افزایش یافت