سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدیه نخعی – دانشجوی دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان مرند ایران
مهدی خداداد – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان

چکیده:

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ICT میتواند همچون پلی جوامع روستایی را بادیگر نقاط جهان پیوند بزند و انزوای اجتماعی را ازافراددورنماید بعبارت دیگر میتواند درافزایش اطلاع رسانی جوامع روستایی نقش داشته باشد هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی اثرات فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی برتوسعه پایدارروستایی بامطالعه موردی روستای قرن آباد درشهرگرگان میباشد نتایج بدست آمده ازازمون کای اسکوئر نشان دهنده رابطه معنادار تاسطح ۹۹درصد بین استفاده ازمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقا شاخصهای اجتماعی – فرهنگی اقتصادی و زیست محیطی می باشد به عبارت دیگر مرکز ICT تاحدزیادی توانسته است باعث توسعه روستایی درمحدوده مورد مطالعه شود