سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صائمه محمدیان روشن – دانشگاه آزاد اسلامی رودسراملش ایران

چکیده:

منظور ازاین مطالعه بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ۳بعد از ابعاد ساختار سازمانی پیچیدگی تمرکز رسمیت درشرکت مخابرات استان گیلان بوده است روش تحقیق تحلیلی توصیفی و اطلاعات مورد نیاز با استفاده ازپرسشنامه گردآوری شده است که برای فناوری اطلاعات و ابعاد ساختار سازمانی پرسشنامه طراحی گردیده است روایی سوالات پرسشنامه توسط جمعی از اساتید تایید شده و پایایی آن با استفاده ازازمون الفای کرونباخ به ترتیب برای ساختارسازمانی برای فناوری اطلاعات تایید گردید . جامعه آماری تحقیق حاضر تمامی ادارات تابعه شرکت مخابرات استان گیلان بود هاست که با استفاده از نمونه گیری تصادفی و ازطریق جدول گرجسای – مورگان ۲۴ اداره به عنوان نمونه انتخاب گردید فرضیات ازطریق ازمون همبستگی پیرسون مورد سنجش قرارگرفته است نتایج تحقیق نشان میدهد که بکارگیری فناوری اطلاعات ارتفاع هرسازمان را کاهش داده و ازساختار عمودی به ساختار تخت بدل می کند ضمن اینکه برتمرکز پیچیدگی و رسمیت سازمان نیز تاثیر گذار است.