سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی اسدی قارنه – گروه تولیدات گیاهی دانشگاه ایلام
رضا تبارکی – عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

سبزیها به عنوان یک منبع مهم تأمین کننده ویتامینها و مواد معدنی برای انسان به شمار رفته و مصرف روزانه آنها به صورتهای مختلف توصیه شده است. بنابراین باید از سالم بودن آنها اطمینان داشته باشیم. یکی از معیارهای سلامت سبزیها عدم تجمع نیترات در آنها می باشد. به منظور تعیین میزان تجمع نیترات در اندامهای مصرفی اسفناج این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام در پاییز سال ۱۳۸۶ و بهار ۱۳۸۷ انجام شد. بذور اسفناج برگ پهن ورامین در دو فصل پاییز و بهار با فاصله ردیفهای کاشت دست پاش، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ سانتیمتر و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار کشت شدند. اندازهگیری میزان تجمع نیترات در برگ و دمبرگ اسفناج نشان داد که اثر فاصله کشت روی مقدار تجمع نیترات در کشت پاییزه و بهاره در سطح ۱ درصد معنیدار است و میزان تجمع نیترات به شدت تحت تأثیر فاصله ردیف های کاشت قرار میگیرد. بیشترین میزان تجمع نیترات در برگ و دمبرگهای اسفناج در کشت پاییزه و با روش کشت سنتی مشاهده شد و مقدار آن به ترتیب ۴۸/۹۰ و ۹۰/۵۰ میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک بود. کمترین مقدار تجمع نیترات نیز در فاصله کشت ۴۵ سانتیمتری اندازه گیری شد و مقدار آن در برگ ۲۱/۹۵ میلیگرم درکیلوگرم ماده خشک و در دمبرگ ۶۵/۹۶ میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک بود. مقدار تجمع نیترات در کشت بهاره از کشت پاییزه کمتر بود. بیشترین مقدار تجمع نیترات در برگ و دمبرگ های اسفناج کشت شده در کشت بهاره در روش کاشت سنتی و به ترتیب برابر ۲۱/۶۶ و ۸۷/۱۱ میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک بود.