سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه
لطفعلی ناصری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه
بهمن حسینی – کارشناس گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه
خدیجه آقایی –

چکیده:

استقرار اولیه ریز نمونه های انگور در شرایط درون شیشه ای تأثیر زیادی در موفقیت مراحل بعدی تکثیر آن از جمله پرآوری دارد. برای بررسی تأثیر زمان ریزنمونه گیری و موقعیت ریزنمونه روی شاخه در حال رشد بر درصد بقا ریزنمونه های انگور رقم قزل اوزوم آزمایشی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل ۲×۳ طراحی شد که فاکتور فصل شامل فصل پاییز (A) و زمستان (W) و فاکتور موقعیت ریزنمونه روی شاخه شامل ناحیه انتهایی (Apical zone)، میانی (Middle zone) و پایینی (Basal zone) در نظر گرفته شدند و هر تیمار دارای ۴ تکرار می باشد. صفت مورد اندازه گیری درصد بقا ریزنمونه ها می باشد. نتایج نشان داد که فصل و موقعیت ریزنمونه روی شاخه در حال رشد تأثیر معنی داری بر درصد بقا ریزنمونه ها در شرایط درون شیشه ای دارد. بهترین نتایج با کاربرد ریزنمونه های ناحیه پایین تر، در فصل زمستان به دست آمد.