سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح اله جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، گروه مکانیک ماشینها
عارف مردانی کرانی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی،گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دان
فرناز زهی سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، گروه مکانیک ماشینها

چکیده:

مساله کشش وسیله نقلیه یکی از مهمترین درگیری های ذهنی و موضوعات مورد مطالعه برای جمع کثیری از محققان در گذشته بوده است. نیروی کششی که توسط یک تراکتور بوجود می آید برهم کنش بین خاک و تایر آن تراکتور است. شکل هندسی پیچیده تایر و پخش بارها روی تایر فاکتورهای محدود کننده برای مطالعه کشش و مطالعات وابسته به آن می باشند. با این وجود، پیشرفت های قابل توجهی باری فهمیدن رفتار تایر در نطالعاتی که روی برهم کنش های سطحی تایر صلب متمرکز شده ، بوجود آمده است. در این تحقیق به بررسی اثرات فشار باد تایر و بار دینامیکی بر نیروی کششی آزمونگر تک چرخ محرک سویل بینی پرداخته شده است. ازمایشها در سویل بین موجود در کارگاره گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. آزمایشها با دو عامل فشار باد تایر در سه سطح ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلو پاسکال و بار دینامیکی در سه سطح ۱ و ۲ و ۳ کیلو نیوتن در قالب طرح بلوک تصادفی و در سه سطح تکرار انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که دو عامل فشار باد تایر و بار دینامیکی رد سطح احتمال ۵% اثر معنی داری بر نیروی کششی ازمونگر تک چرخ محرک داشت. نتایج حاکی از آن اسن که با افزایش فشار باد تایر، نیروی کششی آزمونگر تک چرخ محرک کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش بار دینامیکی، نیروی کششی ازمونگر تک چرخ محرک افزایش پیدا می کند.