سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه عرب عامریان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبز
امیرحسین الهامی راد – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
علیرضا قدس ولی – استادیار بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گل
محمد ارمین – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

جو با نام علمی دارای ویژگی های مطلوب تری نسبت به سایر غلات در زمینه مالت سازی است زیرا وجود پوسته و لایه الورون ضخیم به ترتیب سبب تسریع صاف شدن عصاره و افزایش قدرت امیلولیتیک می گردند. از انجا که بافت اندوسپرم جو بر فرایندهای فیزیولوژیکی تبدیل جو به مالت موثر است اشنایی با ویژگیهای اناتومی و فیزیکوشیمیایی ان اهمیت زیادی درکنترل فرایند دارند به منظور بررسی اثر فرایند مالت سازی برویژگیهای فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از دو رقم جو ازمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت. دراین بررسی تغییرات وزن هزاردانه دانسیته توده و راندمان عصاره گیری سرد در طی فرایند مالت سازی اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که اثر رقم برروی خصوصیات معنی دار بوده و رقم D5 از نظر این خصوصیات برتر از رقم صحرا بود همچنین وزن هزاردانه دانسیته توده و راندمان عصاره گیری سرد رقم D5 نسبت به رقم صحرا بیشتر و درصد افت کمتری نسبت به آن داشت.