سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سبحان گلچین گله دونی – دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه نشخوارکنندگان
اسداله تیموری یانسری – استادیارگروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

اثرات دو اندازه ذرات علوفه یونجه بلندو پودری ودونوع کنجاله کانولا معمولی و فراوری شده با اسید کلریدریک ۵% برموثر بودن فیزیکی الیاف نامحلول در شوینده خنثی *peNDF مصرف خوراک قابلیت هضم و رفتار جویدن دام مورد بررسی قرارگرفت بدون درنظر گرفتن نوع سیستم جداکننده اندازه ذرات قدیمی و جدید توزیع اندازه ذرات فاکتور موثر فیزیکی *peNDF و pef هر دو سیستم با کاهش اندازه ذرات علوفه یونجه کاهش یافت نتایج به صورت جدول نشان داده نشده است فراوری کنجاله کانولا باعث کاهش ماده خشک و ماده آلی مصرفی دامها شد مصرف *peNDF با کاهش اندازه ذرات کاهش یافت ولی فراوری کانولا تاثیری برمصرف آن نداشت با کاهش اندازه ذرات موادخوراکی مقدار مصرف ماده خشک ماده آلی پروتئین خام و کربوهیدرات های غیرفیبری بطور معنی داری افزایش یافتند اما نسبت *peNDF مصرفی به طور معنی داری کاهش یافت. اندازه ذرات برقابلیت هضم تمامی ترکیبات شیمیایی تاثیر معنی داری داشت بطوریکه قابلیت هضم ماده الی پروتئین خام خاکسترو فیبر نامحلول در شوینده خنثی NDF با کاهش اندازه ذرات و در تیمارهای فراوری نشده کاهش یافتند فراوری کنجاله کانولا قابلیت هضم NDF چربی خام و خاکستر را کاهش و قابلیت هضم پروتئین خام و کربوهیدرات های غیرفیبری را افزایش داد ولی کاهش قابلیت هضم NDF معنی دارنبود درتیمارهای حاوی یونجه ریز فراوری کانولا قابلیت هضم کربوهیدرات غیرفیبری را نیز کاهش داد با فراوری کنجاله کانولا مدت زمان صرف شده برای خوردن نشخوار و کل فعالیت جویدن کاهش یافت کل فعالیت جویدن برای تیمارهای دارای یونجه ریز به ازای هر واحد الیاف نامحلول در شوینده خنثی مصرفی کاهش یافت.