سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معظم حسن پور اصیل – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
غلامعلی پیوست – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
روشنک انصاری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق انتخاب رقم بین ارقام مورد ازمایش گوجه فرنگی و دستیابی به فواصل کاشت مناسب در شرایط تونل پلاستیکی بوده است در این مطالعه اثرات فواصل کاشت ۴۰، ۵۵ و ۷۰ سانتی متر برعملکرد و برخی از خ صوصیات کیفی دو رقم گوجه فرنگی به نامهای mogador , ruckzwean کشت شده درتونل پلاستیکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرارگرفت این طرح در قالب طرح ازمایشی فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که فاصله کاشت دارای اثر معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد بر عملکرد میوه داده و بیشترین عملکرد در متر مربع از فاصله کاشت ۴۰ سانتی متر بهدست امده هر چند اختلاف معنی داری بین دو رقم از این لحاظ مشاهده نشد تعداد کل میوه و تعداد میوه های غیر بازارپسند نیز تحت تاثیر فاصله کاشت قرار گرفته و در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معنی داری نشان داد اختلاف معنی دار بین ارقام و فواصل کاشت برمیزان ویتامین ث میزان خواد جامد محلول کل و میزا اسیدیته قابل تیتراسیون وجود داشت. بطوریکه بیشترین مقدار ویتامین ث مربوط به تیمار MC رقم mogador و فاصله کاشت ۷۰ سانتی متر بوده است.