سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اقدس همت زاده – دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسین دانشور – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه رامین ملا ثانی اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات فاصله و عمق کاشت مناسب بر شاخص های فیزیولوژیک زعفران، تحقیقی با استفاده از پداژه های خریداری شده از تربت حیدریه انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه فاصله کاشت ۵ و ۷/۵ و ۱۰ سانتی متر و عمق کاشت ۱۵ و ۲۰ سانتی متر انجام شد. برای تعیین مناسب ترین فاصله و عمق کاشت، شاخص های فیزیولوژیکی مانند وزن شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت رشد نسبی (RGR) و سرعت جذب خالص (NAR) مورد ارزیابی قرار گرفتند. کلیه شاخص های فیزیولوژیک رشد از سطوح مختلف فاصله و عمق کاشت تأثیر پذیرفتند. نتایج حاصل نشان داد که با کاهش تراکم و افزایش فاصله کاشت ( ۱۰ سانتی متر) و عمق کاشت( ۲۰ سانتی متر)، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی کاهش می یابد در حالی که بیشترین سرعت جذب خالص نیز از فاصله کاشت بیشتر و عمق کاشت کمتر به دست آمد.