سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نیما فربد – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مهران ممبینی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات فاصله ردیف و تنش آب بر همبستگی بین عملکرد،اجزای عملکرد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ماش Vigna radiata) آزمایشی در سال زراعی ۸۳-۸۲ در مزرعه تحقیقاتی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین اجرا گردید. آزمایش بصورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار پیاده شد. فاصله بین ردیف های ۳۵ ۵۵ , ۷۵ سانتیمتر بعنوان عامل اصلی و حذف آبیاری در مراحل رشد رویشی، گلدهی و پر شدن غلاف به همراه تیمار آبیاری کامل (شاهد)،بعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که عملکرد دانه در بوته با شاخص برداشت، تعداد غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، تعداد شاخه فرعی، فاصله پایین ترین غلاف از سطح زمین، همبستگی مثبت و معنی دار دارد.