سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مسعودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منا
نورمحمد تربتی نژاد – استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا ولی زاده – استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید حسنی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

سالانه هزاران تن کاه و کلش زیره سبز در ایران تولید می شود که پس از برداشت محصول بدون استفاده باقی می ماند. این تحقیق به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی کاه زیره و بررسی اثر عمل آوری بر این ترکیبات انجام شد. کاه زیره از کارخانه زیره سبز ایران واقع در ۵ کیلومتری شهر مشهد تهیه و با سطوح ۵ درصد اوره و ۱۰ درصد ملاس به مدت سه هفته غنی گردید. سپس نمونه های مورد نیاز گرفته شده و ترکیبات شیمیایی آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاه زیره به طور میانگین دارای ۶/۷ درصد پروتئین خام، ۵/۱ درصد چربی خام (عصاره اتری)، ۴/۵۴ درصد NDF و ۵/۴۵ درصد ADF بود. آمونیاکی شدن کاه زیره با اوره سبب افزایش محتوی پروتئین خام کاه از ۳/۷ به ۱/۱۱ درصد و کاهش مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی از ۴/۵۴ به ۹/۴۹ درصد گردید. که تفاوت معنی داری بین کاه زیره خشک و عمل آوری شده مشاهده گردید (۰۵/۰p<). همچنین غنی سازی سبب افزایش در میزان چربی خام و کاهش در میزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی از ۵/۴۲ به ۱/۴۲ درصد گردید. هرچند که تفاوت معنی داری بین هر دو کاه ملاحظه نشد. نتایج این تحقیق نشان داد که عمل آوری کاه زیره با اوره و ملاس سبب کاهش میزان دیواره سلولی کاه گردیده و از طرف دیگر می تواند ازت بیشتری را برای دام فراهم نماید.