سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین محسنی – کارشناس ارشد زراعت
ساعده مظفری – کارشناس ارشد زراعت
مرتضی قلیپور – کارشناس مسئول تولیدات گیاهی

چکیده:

به منظورتعیین واکنش ارقام ۷۰۴و۶۷۴ ذرت دانه ای به مقادیر وروشهای مختلف مصرف عناصر کم مصرف آزمایشی درمنطقه قائم شهربه صورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به اجرا درآمد ارقام به عنوان فاکتور اصلی و مصرف کودهای حاوی عناصر روی وبور درسطوح و روشهای مختلف به عنوان فاکتور فرعی شامل شاهد بدون مصرف عناصر مورد مطالعه سه سطح کود سولفات روی درمقادیر ۳۰و۴۰و۵۰ کیلوگرم درهرهکتار سه سطح اسید بوریک درمقادیر ۱۰و۲۰و۳۰ کیلوگرم درهرهکتار بصورت مصرف خاکی یک تیمار محلول سه درهزار سولفات روی یک تیمار محلول سه درهزار اسید بوریک و یک تیمار محلول سه درهزار با ترکیبی از سولفات روی و اسید بوریک به صورت محلول پاشی بودند. نتایج بررسی ها نشان دادندکه بین دو رقم از لحاظ عملکرد و اجزای آن شامل وزن هزاردانه طول دانه درصد فضای خالی بالای بلال طول بلال تعدادردیف دانه و عملکرد بلال تفاوت معنی داری درسطح یک درصد وجود داشته و رقم ۷۰۴ پتانسیل بالاتری دارد.