سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان نظربیگی – کارشناس ارشد زیست شناسی گیاهی، عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلا
حسین لاری یزدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

پژوهش حاضر با استفاده از گیاه کلزا (واریته های هایولاRGS، ۴۰۱) صورت پذیرفت. تیمارهای اعمال شده شامل غلظت های مختلف شوری، جیبرلیک اسید(GA3) و سالیسیلیک اسید(SA) بود، که اثرات آن ها بر مقادیر کلروفیل a,b و محتوی پرولین مورد برسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش میزان شوری، در مقادیر کلروفیل های a,b کاهش صورت می گیرد، که میزان کاهش کلروفیل b در تمامی تیمارها بیشتر از کلروفیل a می باشد. این کاهش مقدار کلروفیل در سطح (p>0/01) معنی دار بوده و با مقایسه دو رقم، کاهش شدیدتر در رقم RGS مشاهده گردید. کاربرد SA بر روی تیمارهای مختلف شوری باعث افزایش کلروفیل های a,b گردید. کاربرد GA3 نیز در تیمارهای ۷۵mM و ۱۰۰ باعث افزایش معنی دار میزان کلروفیل های a,b گردید در صورتی که در تیمار ۱۵۰mM این افزایش مشاهده نگردید و فاقد اثر بود. کاربرد همزمان SA,GA3 نیز در دو غلظت اول(۷۵mM و ۱۰۰ ) اثر افزایشی اعمال کرد و در غلظت بالا به دلیل عدم عملکرد GA3 تأثیر زیادی اعمال ننمود. با اندازه گیری محتوی پرولین مشاهده گردید که شوری سبب افزایش معنی دار در میزان پرولین در ریشه و برگ می گردد. کاربرد SA نیز باعث افزایش محتوی پرولین تحت سه غلظت NaCl گردید. کاربرد GA3 نیز اثر افزایشی اعمال نمود اما در غلظت بالای شوری تأثیر چندانی نداشت. اثر افزایشی اعمال شده در محتوی پرولین توسط SA بیشتر از GA3 مشاهده شد. کاربرد همزمان هر دو نیز باعث افزایش بیش از پیش محتوی پرولین در دو غلظت ۷۵ و ۱۰۰ میلی مولار گردید. بدین ترتیب به نظر می رسد که رقم هایولا ۴۰۱ در مقایسه با رقم RGS توانایی بیشتری در مقابل استرس شوری از خود نشان می دهد.