سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسین لاری یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مریم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

روی Zn یکی از فلزات سنگین است که اثرات سمی آن در گیاهان مختلف از جنبههوای متفواوت فیزیولووژی، بیوشیمی، مولکولی، سلولی و ژنتیکی درحال بررسی است. ایون پوژوه در سال ۱۳۹۰ در دانشوگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به منظور بررسی اثر سمی روی بر برخی فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه گندم رقم پیشتاز انجام گرفت. از آن جا که روی جزء عناصر کممصرف و ضروری برای رشد گیاه میباشد، از طرفوی مقوادیر زیواد آن موجوب بروزاثرات سمی درگیاه میشود، لذا میتوان کشت این گیاه ارزشمند را در زمینهای آلوده بوه روی رونق داد و ارقام مقاوم تر گندم نسبت به تن روی را معرفی کرد. در پژوه حاضر، گیاهان به مدت یک هفته در اتاق رشود با شرایط کنترل شده، در محلول غذایی محیط هیدروپونیک حاوی غلظتهای متفواوت فلوز روی (۰،۲/۵،۵،۷/۵ میلی مولار) کشت داده شد و پ از این مدت آزمای های لازم بر روی آنها انجام شد. این کار در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در هر تیمار انجام و دادههای حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دانکن موورد بررسی قرار گرفت. براساس نتای به دست آمده با افزای غلظت روی، میزان پرولین و پروتئین در دو بخ هوایی و زیرزمینی گیاه گندم افزای ، ولی مقدار کلروفیل a+b , b , a کاه یافت.