سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه فعلی – کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد عضو باشگاه پژ
مهرناز موسوی – کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

چکیده:

یکی از زیأاترین گلهای شاخه بریده میشک با نام علمی (Dianthus caryophyllus L.) میباشد. هدف ما از این پژوهک مطالعهی غلوتهای مشتلف نیترات آمونیوم و سولفات منیزیم بر روی برخی ویژگیهای گیاه میشک میباشد. برای این منوور در یک طرح کاملاً تصادفی پایهی استریل گیاها میشک در محیط پایه ی MS را در گروههای شاهد و تیمار تقسیمبندی کرده و در نه گروه قرار دادیم. گیاها را تحت تأثیر تیمارهای نیترات آمونیوم با غلوت های ۰،۱۰،۳۰،۴۰ میلی مول برلیتر و تیمار سولفات منیزیم با غلوتهای ۰،۰/۷۵،۲/۲۵،۳ میلیمول بر لیتر و گروه شاهد که محتوی ۲۰ میلی مول برلیتر نیترات آمونیوم بود قرار دادیم. سپس سطح طول ساقه سطح برگ و میزا پروتئین کل اندام هوایی گیاه مورد نور را اندازه گیری کردیم نتایج نشا داد که با افزایک نیترات آمونیوم گیاه وارد مرحله سمیت شد و این حالت باعث کاهک رشد در گیاه میشود از طرفی میزا پروتئین گیاه افزایک مییابد ولی با افزایک سولفات منیزیم میزا پروتئین گیاه کاهک یافت. تمام این تغییرات در سطح ۱% و ۵% معنیدار بودند. این تحقیق در دانشگاه آزاد بروجرد و در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ انجام شد.