سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف جهانیجلودار – سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل مغان
لیلا حکیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
حسن اصغری – کارشناس باغبانی
حمید حبیب الهی – کارشناس ترویج مدیریت جهاد کشاورزی مشکین شهر

چکیده:

انگور یکی ا زمحصولات مهم باغی بوده و کشور ایران با سطح زیرکشت بیش از ۲۹۰هزارهکتار و تولید سالیانه بیش از ۲/۵ میلیون تن یکی از مناطق مهم انگورکاری دردنیا به شمار می رود یکی از مهمترین روشها برای افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی مصرف صحیح کودهای شیمیایی و آلی میب اشد و این روش درکشورهای توسعه یافته و دربسیاری از کشورهای جهان سوم نظیر هندوستان وچین نیز عملی شده است به منظور بررسی اثرات عناصر غذایی ماکرو و میکروالمانها برروی کمیت و کیفیت انگور رقم کشمشی درمشکین شهر پژوهشی بصورت تحقیقی تطبیقی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۸ تیمار برروی رقم غالب منطقه رقم کشمشی در تاکستانهای شرق مشگین شهر اجرا شد نتایج نشان داد که عملکرد در تمام تیمارهای کودی بیشتر از عرف باغدار شاهد بوده و دربین تیمارها اختلاف معنی داری در سطح ۱% مشاهده شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارهای ۷و۸ نسبت به سایر تیمارها از عملکرد بیشتری برخوردارند که تاثیر مصرف متعادل کودها را نشان داد بالاترین عملکرد درتیمار هفتم با افزایش عملکرد ۶۲/۳ درصد نسبت به عرف باغدار مشاهده شد.