سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی حجتیان فر – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی باقر زاده – استادیار عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا میرشاهی – مربی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
غلامرضا سازواری – مربی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

مواد آللوشیمیایی جزء متابولیتهای ثانویه که از طریق ترشحات ریشه ای ، آبشویی، اندام هوایی و تجزیه بقایای گیاهی به محیط اضافه شده و در جوانه زنی و رشد و نمو گیاهان زراعی مجاور اختلال ایجاد می کند. بدین منظور آزمایشی برای بررسی اثرات دگر آسیبی گیاه دارویی زنیان بر روی شاخص های جوانه زنی و رشد ذرت ۷۰۴S.C و گلرنگ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل عصاره های آبی زنیان (Carum copticum) د رپنج سطح ( شاهد و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ گرم پودر در لیتر آب مقطر)، و دو نوع بذر ذرت ۷۰۴S.C و گلرنگ بود. صفات مورد بررسی دراین ازمایش عبارتند از : درصد بارندگی، درصد جوانه زنی، طول ساقه چه ، طول ریشه چه، طول گیاهچه ، شاخص طولی بنبه گیاهچه، شاخص وزنی بنیه گیاهچه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه بود. نتایج این بررسی نشان داد که عصاره آبی زنیان تاثیر معنی داری بر افزایش درصد بازدارنگی و کاهش درصد جوانه زنی در بذور گندم و جو دارند. با افزایش غلظت عصاره آبی زنیان کاهش معنی داری در بین تمام صفات مربوط به شاخص های رشد اندازه یگری شده، مشاهده گردید. اثرات کاهش و عدم رشد گیاهچه ذرت ۷۰۴S.C که با این عصاره آبی و غلظت های مختلف تیمار شده بودند، به مراتب بیشتر و بازدارنده تر از گیاهچه های گلرنگ بود.