سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی حجتیان فر – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی باقر زاده – استادیار عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا میرشاهی – مربی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محمدعلی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزا

چکیده:

شناسایی اثرات مواد آللوشیمیایی در اکو سیستم های کشاورزی بسیار حائز اهمیت است. حضور مواد سمی در زمین های شخم خورده با منشاء گیاهی می توانند مانع جوانه زنی بذور و یا کاهش رشد و بیوماس گیاهان زراعی گردد. بدین منظور ازمایشی برای بررسی اثرات عصاره آبی گیاه دارویی زنیان بر روی شاخص های جوانه زنی و رشد گندم و جو، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل عصاره های آبی زنیان (Carum copticum) در پنج سطح ( شاهد و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ گرم پودر د رلیتر آب مقطر) و دو نوع بذر گندم رقم شهریار و جو رقم سهند بود. صفات مورد بررسی در این آزمایش عبارت است از : درصد بازدارندگی، درصد جوانه زنی، طول گیاهچه، شاخص طولی بنیه گیاهچه، شاخص وزنی بنیه گیاهچه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه بود. نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش غلظت عصاره آبی زنیان کاهش معنی داری در بین تمام صفات مربوط به شاخص های رشد اندازه گیری شده به جز طول ساقه چه ، طول گیاهچه و شاخص طولی بنیه گیاهچه در گندم مشاهده گردید لذا با توجه به حساسیت فوق العاده بذور جو رقم سهند به اثرات اللوپاتی زنیان می توان از گندم رقم شهریار در تناوب، بعد از گیاه دارویی زنیان استفاده نمو و اثرات آللوپاتی زنیان را برای گرایهان دیگر د رتناوب کاهش داد.