سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پروین یادگارخسرویه – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشکده کشاورزی
سیدوحید اسلامی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی و زیر زمینی گل داودی Chrysanthemumindicumو مخلوط آنها بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز ازمکCardaria draba آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند درسال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارها شامل شامل عصاره آبی اندام هوایی و زیر زمینی گل داودی و مخلوط آنها( به نسبت مساوی) و غلظت در ۵ سطح( ۰ ، ۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد حجمی) بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی گل داودی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه به طور معنی داری کاهش یافت. اما عصاره اندام هوایی گل داودی بیشترین اثر بازدارندگی را بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های ازمک داشت.