سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود قلی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
صادق الکایی لاشکی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در طی زلزلههای شدید بر اثر ارتعاش غیرهمفاز سازههای مجاور که دارای فاصله کافی از یکدیگر نمیباشند پدیده ضربه اتفاق میافتد، این مساله میتواند باعث افزایش میزان خسارت سازهها گردد. از آنجاییکه کشور ایران از مناطق لرزهخیز جهان میباشد همچنین در آییننامه زلزله ایران توجه کمی به اثرات ضربه شده است، لزوم تحقیق در مورد آسیبهای ناشی از آن ضروری می باشد. اهداف این تحقیق بررسی اثرات ضربه همچنین تاثیر پارامترهای موثر بر آن، مانند فاصله و سختی دو قاب مجاور هم بر روی ساختمانهای بتنی ۲ تا ۱۵ طبقه با قاب خمشی متوسط، در خلال زمین لرزه می باشد. در تحقیق حاضر رفتار دینامیکی انواع قابهای بتنی مجاور هم با تعداد طبقات مختلف تحت سه رکورد زلزله طبس، السنترو و ساکاریا بررسی شده سپس اثرات نیروی ضربه مشخص شده است. در گام بعدی با تحلیل پاسخها تاثیر حالتهای مختلف قرارگیری نمونهها بر میزان اثر ضربه نشان داده شده است.