سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه
صدیقه مهرابیان – استاد گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
شهرزاد نصیری – استادیار گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واح
صفورا غریب زاده – کارشناس ارشد آمار زیستی ، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهدا

چکیده:

خمیرخرما محصول غذایی مورد استفاده در صنایع کیک پزی، لواشک سازی وسرکه سازی ، از ترکیب خرمای رسیده با آب و حرارت آن بدست آمده وکیفیت آن تحت تاثیر فعالیت میکروارگانیسم ها کاهش می یابد . کیتوزان یک ماده ضد میکروب طبیعی بدست آمده از منابع حیوانی، کاملآ غیر سمی است. وزن ملکولی بالای کیتوزان که باعث حلالیت ضعیف آن در pH طبیعی و ویسکوزیته بالای آن در محلول ها گشته ، پتانسیل استفاده از آن را در زمینه های غذایی ، سلامت و کشاورزی محدود ساخته است. بسیاری از محدودیت ها به وسیله آنزیم های هیدرولیز کننده ی پلیمر از قبیل سلولاز رفع شده اند. هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیرات کیتوزان و آنزیم سلولاز بر رشد کپک آسپرژیلوس نایجر (Aspergillus nijer درخمیر خرما می باشد. تاثیر کیتوزان با غلظتهای ۲%و ۶% به تنهایی و در ترکیب با سلولاز ۱% برروی آسپرژیلوس نایجر یکی از عوامل فساد خمیر خرما با استفاده از روش های موجود در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مورد بررسی قرار گرفت .نتایج: وقتی که کیتوزان ۲% و ۶% به تنهایی استفاده شد تفاوت معنی داری در کاهش میزان رشد کلنی کپک بین تیمار ها نسبت به شاهد مشاهده گردید