سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیمین نصرتی – گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی – بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
ابوالفضل سرپله – بخش تحقیقات بیماریهای گیاهان موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

فعالیت ضد قارچی مقادیر ۱، ۳ و ۵ میکرولیتر از اسانس گیاه رزماری بر روی رشد میسلیوم های قارچ . Alternaria sp با استفاده ازروش دیسک کاغذی بررسی گردید. نمونه های تحت آزمایش تا هفت روز در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری و هر روزه موردبازبینی قرار گرفتند. تمام مقادیر اسانس به طور معنی داری رشد میسلیومی بیمارگر را محدود کرده و حد اکثر بازدارندگی رشد در نمونه هایی که در معرض ۵ میکرولیتر از اسانس قرار گرفته بودند مشاهده شد. خاصیت بازدارندگی اسانسها، تحت تاثیر میزان اسانس مورد استفاده و زمان نگهداری قرار داشت. در نمونه هایی که با یک میکرولیتر از اسانس تیمار شده بودند حد اکثر خاصیت بازدارندگی اسانس در روز اول مشاهده شده و با گذشت زمان ( روز اول تا ششم) کاهش یافت. در نمونه هایی که با سه و پنج میکرولیتر تیمار شده بودند به ترتیب بعد از دو و سه روز نگهداری حداکثر بازدارندگی مشاهده شد. این بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس رزماری را نشان داده و می توان از آن در مدیریت کنترل بیماریها استفاده نمود