سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمانه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فر
حسین آرویی – استادیار و دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
علی تهرانی فر – استادیار و دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
وحید جهانبخش – مربی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر اسانس گیاه دارویی انیسون در کنترل بیماری پوسیدگی نرم و تأثیر اسانس آن بر فاکتورهای کیفی پس از برداشت توت فرنگی بود. این آزمایش به صورت طرح پایه کاملا تصادفی در شرایط درون شیشه ای و زیوه اجرا شد. تیمارها شامل پنج غلظت مختلف اسانس بود. در آزمایش درون شیشه ای از روش اختلاط اسانس با محیط کشت استفاده شد. در آزمایش دوم اسانس انیسون در غلظت های ذکر شده بر روی میوه توت فرنگی آلوده به قارچ رایزوپوس تیمار شد. نتایج آزمایش درون شیشه ای نشان داد که اسانس انیسون با غلظت های ۶۰۰ و ۸۰۰ میکرولیتر بر لیتر بهترین تیمارها بودند که به طور کامل از رشد قارچ جلوگیری کردند. نتایج آزمایش روی میوه نشان داد که میوه های تیمار شده با غلظت های مختلف اسانس انیسون نسبت به تیمار شاهد دارای ماندگاری بالا، آسکوربیک اسید و آنتوسیانین بیشتر و پوسیدگی کمتری بودند