سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا شهرکی – کارشناس علوم و صنایع غذایی
مهدی شیبانی صفت – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه شهید رجایی تهران
محمدحسین حداد خداپرست – عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش اثرات ضد قارچی ۶ اسانس گیاهی آویشن، مرزه، اکالیپتوس،لیمو، نعناع و باریجه بر روی قارچ As.parasiticus که از مهمترین جنس های عامل فساد در محصولات کشاورزی می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام آزمایشات از کشت خالص لیوفیلیزه قارچ As.parasiticus استفاده شد. ابتدا قارچ فعال شده، سپس سوسپانسیون ۱۰⁶ اسپورهای آن در محیط های کشت آزمایشگاهی در مجاورت غلظت های مختلف(بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ mpp) از اسانسهای مورد آزمایش قرار گرفت. پس از طی شدن دوره رشد ، میزان رشد قارچ از طریق اندازه گیری وزن میسل تولید شده ارزیابی گردید. در نهایت نتایج از نظر آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مناسبترین اسانس و میزان کمترین غلظت بازدارنده هر یک از اسانسها تعیین گردید. نتایج بررسی ها و تجزیه و تحلیل ها بیانگر این مطلب بود که از میان اسانسهای مورد آزمایش دو اسانس آویشن و مرزه بیشترین اثر بازدارندگی را بر رشد قارچ As.parasiticus داشته و بترتیب در غلظت های ۴۰ و ۲۰۰ mpp از رشد قارچ بطور کامل جلوگیری نمودند.