سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا برمه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمر
نوراله معلمی – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمدحسن مرتضوی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور کاهش اتلاف آب تعرقی و افزایش کارایی مصرف آب درختان زیتون در اهواز، اثرات ضدتعرقی کائولین در سه سطح (۰ و ۲/۵% و ۵%) بر چهار رقم زیتون (میشن، کنسروالیا، کایلت و بلیدی) با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد براساس نتایج بدست آمده بالاترین و پایین ترین مقاومت روزنه ای صبح بترتیب مربوط به تیمار شاهد با رقم کایلت و تیمار شاهد با رقم بلیدی بود. در ظهر نیز بالاترین مقاومت روزنه با غلظت ۵% کائولین در رقم کنسروالیا و پایین ترین مقاومت روزنه ظهر در سطح ۲/۵% کائولین در رقم بلیدی بدست آمد. بیشترین پتانسیل آبی گیاه در غلظت ۲/۵% کائولین و کمترین آن در شاهد مشاهده گردید. کائولین میزان پرولین برگی را کاهش داد.