سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه گیلان
محمدجواد مهدی پور مقدم – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان
داوود بخشی – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان
نجیبا سودی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بیماری های عفونی ایجاد شده توسط سویه های گرم مثبت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به دارو، که اغلب دارای منشأبیمارستانی می باشند در بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش است، از این رو تلاش های بسیاری جهت یافتن ترکیبات جدیدبه عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها صورت گرفته است. در این تحقیق اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی و آبی دو گیاهبومی استان گیلان شامل چوچاق و گیجاواش و اسانس آن، علیه چندین سویه بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیکبا استفاده از روش انتشار دیسک (disk diffusion) و ریزرقت سازی (microdilution) مورد بررسی قرار گرفت. استخراج عصارهو اسانس گونه گیاهی مورد به ترتیب با استفاده از دستگاه روتاری و کلونجر انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان دادند که میزاناثر هر یک از موارد ذکر شده در بازدارندگی و کشندگی میکروبی متفاوت بوده به طوری که تأثیر اسانس گیاه گیجاواش >عصارهالکلی گیاه گیجاواش > عصاره الکلی گیاه چوچاق> عصاره آبی گیاه گیجاواش > عصاره آبی گیاه چوچاق بر بازدارندگی است. حالآن که تاثیر عصاره الکلی گیاه چوچاق بر کشندگی میکروبی بیشتر از عصاره الکلی گیاه گیجاواش ظاهر شده است. نتایج پژوهشحاکی از آن است که عصارههای مختلف این دو گیاه دارای اثر ضدمیکروبی متفاوتی هستند و میتوان در صنایع دارویی و غذایی ازآنان استفاده نمود.