سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن گلیج – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حامد ارجمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
رضا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

اصولا زمانی که سیال با جرم مخصوص به درون یک سیال با جرم مخصوص p جریان یابد پدیده جریان غلیظ اتفاق می افتد هنگام برخورد توده جریان غلیظ با توده سیال ساکن در یک مکان جریان غلیظ به درون توده سیال نفوذ م یکند که آن مکان را نقطه غوطه وری و ارتفاع نظیر آن را عمق نقطه غوطه وری می نامند . دراین مطالعه با استفاده از مدل فیزیکی ارتفاع نقطه غوطه وری برای دبی های ورودی متفاوت با دانسیته های گوناگون ۱۰۰۶ ، ۱۰۰۹ ، ۱۰۱۳ و ۱۰۱۶ کیلوگرم بر مترمکعب برای سه شیب ۸ ، ۱۲ و ۱۶ درصد اندازه گیری شد بررسی داده های اندازه گیری شده نشان داد که اولا افزایش مقدار شیب تاثیر ی چندانی بر روی ارتفاع نقطه غوطه وری نگذاشته است ثانیا با افزایش دبی ورودی جریان غلیظ به درون آب صاف مقدار ارتفاع نقطه غوطه وری افزایش می یابد همچنین با افزایش مقدار دانسیته جریان غلیظ ورودی مقدار ارتفاع نقطه غوطه وری برای دبی های ورودی یکسان کاهش می یابد.