سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا اردلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جهانفر دانشیان – استادیار ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات Nacl بر رشد و جوانه زنی Osimum basilicum آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با یک فاکتور تنش شوری و سه تکرار در دو کرت آزمایشی به صورت جداگانه صورت پذیرفت . برای ایجاد سطوح شوری صفر (شاهد) ، ۳۰ ، ۶۰ ، ۹۰ ، ۱۲۰ میلی مولار از کلرید سدیم خالص و آب مقطر استفاده شد . اندازه گیری جوانه زنی در پتریدیش و اندازه گیری پارامترهای رشدی در گلدان صورت گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش شوری جوانه زنی و رشد کاهش پیدا می کند به طوری که در سطح شوری ۱۲۰ گیاه دچار سمیت شده و جوانه زنی به شدت کاهش یافت . بنابراین این گیاه در خاک های با سطح شوری بیش از ۱۰۰۰۰ میکروموس بر سانتی متر دچار کاهش شدید درصد جوانه زنی می گردد که با توجه به نتایج این آزمایش و آزمایش های دیگر همکاران احتمالا دلیل این امر سمیت یونی کلر می باشد .