سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین رجبی دوغ آبادی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه
علیرضا سوهانی دربان – استادیار دکتری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
جواد بهروزی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه

چکیده:

هندوانه با نام علمی Citrullus vulgaris گیاهی یکساله و علفی از خانواده کدوئیان با ساقه های خزنده و طویل دارای برگهای قلبی شکل با بریدگیهای عمیق می باشد. نوع تخمه آجیلی آب بر خلاف هندوانه های اصلاح شده جهت مصرف بذر آن بعنوان آجیل در مناطق وسیعی از شهرستان های سبزوارومه ولات و نیشابور بصورت آبی و دیم کشت می شود و تحت عنوان تخمه ژاپنی معروف می باشد. که مقاومت بیشتری د رمقابل شوری آب و کم آبی دارد. به منظور بررسی اثرات شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر و وزن خشک مرطوب ریشه چه و ساقه چه آزمایشی در قلب طرح کامل تصادفی با چهار تیمار آبی (Ec<0 و Ec=4000 Ec=8000 و Ec=12000) در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش میزان شوری درصد جوانه زنی کاهش می یابد و افزایش میزان شوری بر درصد جوانه زنی تا حدودی تاثیر معنی داری ندارد. همچنین با افزایش شوری میانگین وزن ریشه ها کاهش می یابد.