سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر رامین – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفها
رحیم امیری خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این آزمایش بررسی شدت نور (تاریکی و روشنایی) بر خواص کیفی و کمی ریحان (Ocimum basilicum L. ) بود. در این آزمایش از دو تیمار تاریکی و روشنایی استفاده گردید. که پس از بررسی نتایج مشخص گردید که اگرچه اختلاف معنی داری از لحاظ کاهش وزن وجود نداشت اما کاهش وزن در تاریکی کمتر از روشنایی بود و همچنین نمونه های نگه داری شده در تاریکی دارای کیفیت ظاهری بهتری بودند. اما از لحاظ کاهش میزان سبزینگی کل (کلروفیل) این میزان به صورت معنی داری در تیمار تاریکی بیشتر از روشنایی بود. البته بین این دو تیمار از لحاظ کاهش میزان کلروفیل b و a اختلاف معنی داری یافت نشد ولی میزان این کاهش در تاریکی بیش از روشنایی بود. میزان شاخص Fv/Fm نیز دارای روند مشابهی با کلروفیل b و a بود.