سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سودابه شامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
جعفر محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سهراب شامحمدی – دانشجویکارشناسی مهندسی کشاورزی

چکیده:

برای بررسی اثرشدتهای مختلف نوربررشد رویشی لاکی بامبو Dracaena sanderiana درسال ۱۳۸۷ مطالعه ای درواحددانشگاه آزاد ابهر بشرح زیر انجام شد آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار شدت نور ۴۰و۳۱۹و۱۲۳و۱۰۱و۶۱ لوکس که هرکدام در۱۰ تکرار طراحی و به اجرا درآمد قلمه های مورد استفاده دارای طول متوسط ۹۳/۶ سانتیمتر با ۲۳بند بودند قلمه ها پس از تهیه دربطریهای پلاستیکی سربرداری شده محتوای اب مقطر به صورت انفرادی قرار داده شدند بعدازجدود ۴ ماه طول شاخساره تعدادبرگ درهرشاخساره تعدادشاخساره تعدادریشه سطح برگ و وزن گیاه شمارش و اندازه گیری شدداده های حاصلبا استفاده ازنرم افزار MSTAT-C آنالیز و میانگین حاصل با ازمون دانکن مقایسه گردید نتایج آزمایش نشان داد که شدت نور ۱۰۱ لوکس نسبت به بقیه تیمارها ازنظر آماری درسطح ۱ درصد تفاوت معنیدار می باشد دراین تیمار تعدادریشه طول شاخصاره و وزن کل گیاه و سطح برگ نسبت به بقیه زیادتر بود