سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدامین الله آقاشیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
خدابخش پناهی کردلاغری –
علی رحیمی –
محمدکاظم شفازاده –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سوپرجاذب برعملکرد واجزا عملکرد گندم دیم یک بررسی مزرعه ای بصورت ازمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمنطقه بویراحمد و درسال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا گردید فاکتورهای آزمایش شامل تیمارهای کودی سولفات پتاسیم با سطوح صفرو۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم درهکتار و ماده سوپر جاذب درسطوح صفرو۷۵و۱۵۰و۲۲۵ کیلوگرم درهکتار بود نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن مقایسه گردید نتایج نشان داد که کاربرد سولفات پتاسیم و سوپرجاذب اثرمعنی داری برعملکرددانه عملکرد بیولوژیک تعداددانه درواحد سطح و شاخص برداشت داشتند حداکثر عملکرد دانه به مقدار ۱۸۱۷ کیلوگرم ازتیمار ۱۰۰کیلو سولفات پتاسیم و ۱۵۰کیلوگرم سوپرجاذب درهکتار حاصل گردید و کمترین میزان عملکرد دانه به میزان ۹۵۰ کیلوگرم مربوط به تیمار شاهد بود همچنین حداکثر عملکرد بیولوژیک به مقدار ۴۰۶۳ کیلوگرم ازتیمار ۱۰۰ کیلوسولفات پتاسیم و ۱۵۰کیلوگرم سوپرجاذب درهکتار حاصل گردید و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک به مقدار ۲۳۴۳ کیلوگرم مربوط به تیمار شاهد بود که درکلاس C قرارگرفت