سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدامین الله آقاشیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
خدابخش پناهی کردلاغری –
علی رحیمی –
محمدکاظم شفازاده –

چکیده:

ازجمله راهکارهای مدیریتی که میتواند درجهت استفاده بهینه ازمنابع آبی موجود مورد استفاده قراربگیرد کاربرد مواد سوپرجاذب می باشد سوپرجاذبها ازجمله پلیمرها ی آبدوست میباشند که این مواد قابلیت جذب آب خوبی را درخاک دارند بنابراین استفاده از سوپرجاذب به تنهایی یا درکنارسایرروشهای آبیاری درصورتیکه به نحوه صحیح به کاررود وادامه یابد این توانایی را دارد که زمینهای خشک و یغرقابل کشت کشورمان را با کمترین هزینه از خشکسالی نجات دهدو همچنین تحولی عظیم درکشاروزی و اقتصادکشاورزان شریف و کلیه مراکز و سازمان های حفظ و نگهداری منابع طبیعی و فضای سبز کشور ایجاد که به همین منظور یک بررسی مزرعهای تحت عنوان اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سوپرجاذب بررطوبت خاک و صفات مورفولوژیک گندمدیم بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصافدی با سهتکرار درمنطقه بویراحمدو درسال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا گردید فاکتورهای آزمایش شامل تیمارهای کودی سولفات پتاسیم با سطوح صفرو۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم درهکتار و ماده سوپرجاذب درسطوح صفرو۷۵و۱۵۰و۲۲۵ کیلوگرم درهکتار بود. نتایج با استفاده ازنرم افزار SPSS و مقایسه میانگیها با آزمون دانکن مقایسه گردیدند.