سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول کرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سیدعطااله سیادت –
حسن نوریانی –

چکیده:

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و کیفی عملکرد به شمار می آید. بر این اساس و به منظور یافتن نسبت مناسب کاربرد کود سولفات روی و نیتروژن و همچنین مطالعه نحوه واکنش گیاه کلزا نسبت به کود نیتروژن و سولفات روی، تحقیقی در سال زراعی۸۸-۸۹ در منطقه دزفول اجرا گردید. این تحقیق بصورت ک رت های خُ رد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا درآمد. در این آزمایش فاکتور اصلی شامل چهار سطح کود نیتروژن (صفر، ۷۰ و۱۴۰ و ۲۱۰ کیلوگرم در هکتار) خالص از منبع کود اوره ( ۴۶ درصد نیتروژن) و فاکتور فرعی شامل چهار سطح سولفات روی (صفر ، ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ کیلوگرم در هکتار) به صورت محلول پاشی در ابتدای مرحله گلدهی اعمال گردید. رقم مورد کشت کلزا، هایولا ۴۰۱ با تراکم ۸۰ بوته در متر مربع انجام شد. پارامترهای ماده خشک گیاه و شاخص سطح برگ در طول دوره رشد از کاشت تا برداشت هر دو هفته یک بار نمونه برداری و اندازه گیری های لازم صورت گرفت . در پایان نیز عملکرد و اجزاء عملکرد ( تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه )، درصد روغن و عملکرد روغن اندازه گیری و محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان داد که تیمار کود سولفات روی به همراه کود نیتروژن اثرات مثبت و معنی داری بر روند تجمع ماده خشک گیاه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت گذاشت . در این بررسی بیشترین عملکرد دانه مربوط به اثر متقابل تیمار ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن و ۶۰ کیلوگرم سولفات روی در هکتار ( به میزان ۲۳۷۱ کیلوگرم در هکتار) حاصل گردید. همچنین بیشترین عملکرد روغن به میزان ۷۸۰ کیلوگرم در هکتار، مربوط به اثر تیمارهای ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن به همراه ۶۰ کیلوگرم سولفات روی در هکتار بدست آمد