سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی کارگر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
ایرج لطفی – فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

این آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و نه تیمارشدفاکتورAدور آبیاری با سه سطح ( آبیاری هر ۱۰ و ۱۴ و ۷ روز یکبار)، فاکتور B – اسید بوریک با سه سطح ( ۱۵-۲۰-۳۰ کیلوگرم درهکتار)وفاکتورC سولفات روی با سه سطح ( ۴۰٫۸۰,۱۲۰ کیلوگرم درهکتار)درسال زراعی ۸۶۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مهرگان کرمانشاه بر روی ذرت سینگل کراس ۷۰۴ اجرا گردید، تنش از زمان گلدهی اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را در صفات قطر ساقه و وزن هزار دانه از نظر فاکتور فرعی فرعی در سطح ۵% نشان داد. بیشترین تاثیر فاکتورها روی وزن هزار دانه بود؛ در این میان فاکتورC سولفات روی) بر صفات فوق موثرتربود و پس از آن اثر متقابل AB (تنش خشکی و اسید بوریک) تاثیر گذار بود. اثرتنش کم آبی فقط روی صفت وزن هزار دانه قابل توجه بود. در بررسی اثرات متقابل ، همکاری سطح سوم سولفات روی(kg/ha ( 12 در سطح دوم آبیاری( هر ۱۰ روز یکبار) بر روی صفت سطح متوسط برگ قابل توجه بود