سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه یاراحمدی – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طب
علی رجب پور – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طب
علی شهبازی – مربی پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

چکیده:

شته سبز جالیز Aphis gossypii Glover مهم ترین آفت درختچه های ختمی چینی در فضای سبز اهواز می باشد که به شدت مورد حمله زنبور های پارازیتویید جنس Aphidius spp. قرار می گیرد. در طول سال های ۸۸ و ۸۹ تاثیرات کوتاه و دراز مدت سه حشره کش روی این شته و زنبور های پارازیتوئید Aphidius spp. روی ختمی های چینی در شرایط طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه جمعیت شته در تاریخ های مختلف پس از تیمار و همچنین مقایسه مقادیر تعداد تجمعی شته های پارازیته شده این آفت نشان داد که از نظر اثرات دراز مدت کنترلی حشره کش پریمور، کلرپیریفوس و صابون های حشره کش و از نظر اثرات سوء روی فعالیت زنبور های پارازیتوئید حشره کش های کلرپیریفوس، صابون و پریمور به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردار بودند. با توجه به این نتایج پریمور بهترین حشره کش جهت کنترل شته جالیز بود.