سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهراب نوبخت – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علیرضا صفاهیه – دانشیار دانشگاه واحدم راغه

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی مرزه بر عملکرد و صفات لاشه ی جوج ههای گوشتی انجام گردید. دراین آزمایش تعداد ۲۲۵ قطعه جوجه ی گوشتی سوی هی راس- ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار دارای۱۵ قطعه جوجه) از سن ۱ تا ۴۲ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل ۱) شاهد (بدون استفاده از گیاه داروییمرزه)، ۲) حاوی ۵/ ۰ درصد مرزه ۳) حاوی ۱ در صد مرزه ۴) حاوی ۵/ ۱ در صد مرزه و ۵) حاوی ۲ درصد مرزه بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی مرزه دارای اثرات معنی داری بر عملکرد و صفات لاشه ی جوجه های گوشتیمی باشد ( ۰۵ / p<0 ). بر این اساس، بالاترین مقدار خوراک مصرفی روزانه ( ۸۶ / ۹۴ گرم) در گروه آزمایشی ۵ و بالاترین درصد سنگدان( ۳/۲۲ ) با استفاده از جیر هی شاهد حاصل گردید